Новини

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

14.02.2024

На основание чл. 95, ал. 3, т. 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

“Агро СИП” ООД, седалище и адрес на управление: Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 8,

УВЕДОМЯВА

че е изработено задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за “Промяна и реорганизация в работата на действащи животновъдни обекти за интензивно отглеждане на свине, разширение и увеличение на производствен капацитет за отглеждане на свине майки, подрастващи прасета и прасета за разплод в ПИ 40885.59.58, ПИ 40885.9.66, ПИ 40885.9.68, ПИ 40885.9.67, ПИ 40885.59.59, ПИ 40885.9.70”, землище с. Къпиново, общ. Генерал Тошево.

Становища и мнения се приемат на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 8; e-mail: office@agrosip.com, както и в кметство с. Къпиново и община Генерал Тошево.

Заданието за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ е с осигурен достъп на интернет адрес www.agrosip.com

Прикачени документи

ОБЯВЛЕНИЕ

06.06.2023

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС фирма “Агро СИП” ООД УВЕДОМЯВА, че е възложено изработване на задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за “Промяна и реорганизация в работата на действащи животновъдни обекти за интензивно отглеждане на свине, разширение и увеличение на производствен капацитет за отглеждане на свине майки, подрастващи прасета и прасета за разплод в ПИ 40885.59.58, ПИ 40885.9.66, ПИ 40885.9.68, ПИ 40885.9.67, ПИ 40885.59.59, ПИ 40885.9.70”, землище с. Къпиново, общ. Генерал Тошево. Становища и мнения се приемат на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 8; e-mail: e-mail office@agrosip.com.

Обява за обществено обсъждане

12.03.2018

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Възстановяване дейността на съществуващ свинекомплекс“ в ПИ №000099, в землището на с. Любен Каравелово, община Аксаково. Срещи ще се проведат на: 12.04.2018 г., от 11:00 часа, Кметство с. Любен Каравелово, общ. Аксаково 12.04.2018 г., 14:00 часа, В сградата на община Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58Г Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа в община Аксаково и кметство Любен Каравелово, общ. Аксаково. Писмени становища могат да се предоставят в деловодствата на местата за срещите за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Снежана Йорданова – 0899/316969 Дата: 12,03,2018 Любен Каравелово

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание част В „Мерки за информираност и публичност“ от Условия за изпълнение на одобрените проекти по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Ви уведомяваме, че фирма „Агро Сип“ ООД е кандидатствала по мярката на 28.10.2021 г., като направената инвестиция е в размер на 19 425 лева. Финансовата помощ е в размер на 9 712.50 лева

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.20а, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 23, ал. 3 от Наредба № 2 от 05.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Ви уведомяваме, че фирма „Агро Сип“ ООД е кандидатствала по мярката на 13.01.2021 г., като заявената сума е в размер на 125 429,50 лева.